Podmienky sútaže

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Rybárske kreslo Premium MIVARDI

(ďalej len „Štatút“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Tossi s.r.o./ najfish.sk

Sídlo:Oravská Jasenica 406

IČO: 50917544

DIČ:2120526793

Zapísaný v registri: u okresného súdu Žilina , oddiel Sro, vložka 67898/L

  1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od (16.11.2020 12:00) do (10.12.2020 16:00). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

  1.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť (fizická osoba s adresou pre doručenie na území Slovenskej republiky )

Súťaže sa nemôže zúčastniť (zamestnanec)

  1. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže (musí splniť, nasledovné kroky: vykonať – Dať lajk na našu oficiálnu stránku facebook najfish.sk,zdieľať príspevok.)

  1. Výhra

Výhrou v súťaži je (Rybárske kreslo PREMIUM MIVARDI)

  1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov (Určenie výhercov prebehne žrebovaním, žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti  verejnosti a uskutoční sa najneskôr do štyroch (4) pracovných dní po skončení času konania súťaže.)

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku a požiadaný o oznámenie kontaktných údajov, a to mena, priezviska, telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy na e-mail: info@najfish.sk za účelom zaslania výhry.

 

Výherca bude kontaktovaný do troch (3) kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté.). Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

  1. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

  1. Ochrana osobných údajov

(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Tieto podmienky nájdete na našej stránke: https://www.najfish.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/

  1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Oravská Jasenica , dňa 16.11.2020